اهداف

شرکت توسعه سازه البرز از معدود شرکتهایی  در سطح استان  میباشد که در زمینه های ابنیه ، راه و آب دارای رزومه کاری و سوابق درخشان میباشد که اهداف زیر را سرلوحه کار خود کرده :

  1. کمک به سازندگی و عمران و آبادانی کشور .
  2. افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم.
  3. تلاش در جهت استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت پیشبرد پروژهها.
  4. رشد دامنه فعالیت شرکت به سطح سیستم ها و استانداردهای پیشرفته.
  5. زمینه سازی و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی کارکنان به منظور مشارکت حداکثری نیروهای داخلی در صحنه سازندگی کشور.
  6. افزایش راندمان عملکرد سالیانه شرکت.
  7. تلاش در جهت ایجاد درآمد و کسب سود معقول در راستای تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری و توسعه همگون شرکت به منظور مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور.